Domnīca I BIZNESAM.LV

Domnīca idejām

Dalāmies pieredzē, lai saprastu. Meklējam iespējas, lai uzzinātu. Iesakām, lai palīdzētu!

Vadība un personāls

Organizācijas vadība, Personāla plānošana, piesaiste, attīstība un motivācija
 Views
1Posts

Pārdošana un mārketings

Pārdošanas veicināšana, Klientu vadība, mārketinga un komunikācijas risinājumi
 Views
1Posts

Produktivitāte

Produktivitātes veicināšanas risinājumi
 Views
1Posts

Projektu forums

Biznesa projektu finansēšanas risinājumi. Biznesa paplašināšanas iespējas un eksporta risinājumi.
 Views
4Posts
New Posts
  • Ir izsludināta programma, kas paredz atbalstu ražošanas infrastruktūras izveidei un atjaunošanai. Projektos iekļaujamas divu gadu investīcijas, tāpēc biznesa plānošana nākamajiem gadiem (2019.-2020.g.) ir īstais laiks, kad šīs līdzfinansējuma alternatīvas izvērtēt. Atbalsta pretendents: Latvijā reģistrēts komersants (tai skaitā pašvaldību kapitālsabiedrība, nodibinājums vai ostas pārvalde), kura darbība saistīta ar nekustamā īpašuma attīstīšanu ražošanas vajadzībām un tālākai iznomāšanai, vaiLatvijā reģistrēts mikro, mazais vai vidējais komersants, kura pamatdarbības nozares ir apstrādes rūpniecība vai IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas). Atbalstāmās darbības: Ražošanas ēkas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu izmaksas;Ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošana un pārbūve un pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija projektā paredzētās ražošanas ēkas vajadzībām;Projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kopā nepārsniedzot 10% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projektā attiecināmo izmaksu griesti: ERAF līdzfinansējuma griesti projekta iesniegumam ir 1’500’000 EUR . Mēs piedāvājam: bez maksas izvērtēt un ieteikt līdzfinansēšanas risinājumus Jūsu plānotajām investīcijām;nodrošināt pilnu projekta sagatavošanu, projekta vadību un veiksmīgu ieviešanu līdz finansējuma galīgai saņemšanai;izvērtēt un ieteikt alternatīvus finansēšanas mehānismus. Rinalds Trukšs m: (+371) 22844088 e:  Rinalds@globalconsulting.lv w:  globalconsulting.lv
  • Šobrīd pieejama programma:  “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” Atbalsta pretendents var būt: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants:  Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti  (MVK); Lielie komersanti.  Atbalstāmās darbības: tehniski ekonomiskā priekšizpēte; rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei; eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana; produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana īpašuma tiesību objektiem (izgudrojumam, dizainparaugam, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijai);  jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi augsti kvalificētu darbinieku piesaiste. Kritēriji: jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti; tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā; projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības. Piemēri atbalstītajiem pieteikumiem:  http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi/noslegtie-ligumi Projektā attiecināmo izmaksu griesti: Vienam pieteikumam pieejamais maksimālais līdzfinansējums ir 25’000 EUR.  Pasākuma ietvaros komersants var iesniegt neierobežotu atbalsta pieteikumu skaitu. Svarīga informācija: jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam ir jābūt pārdomātam, pamatotam; atbalstāmās darbības jāīsteno 12 mēnešu laikā; attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai to darbību izmaksas, par kurām projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts, un kuru rezultāti (auditējamās vērtības) būs finansējuma saņēmēja īpašumā. Mēs piedāvājam: bez maksas izvērtēt un ieteikt līdzfinansēšanas risinājumus Jūsu plānotajām investīcijām; nodrošināt pilnu projekta sagatavošanu, projekta vadību un veiksmīgu ieviešanu līdz finansējuma galīgai saņemšanai; izvērtēt un ieteikt alternatīvus finansēšanas mehānismus. Mūsu pieredze: Global Consulting partneri Lauris Bronušs un Rinalds Trukšs vairāk kā desmit gadus darbojas ar finansējuma piesaistīšanas konsultācijām. Šo gadu laikā partneri piesaistījušu kopsummā >100 milj. EUR vairāk kā 200 atsevišķos projektos gan jauna biznesa uzsācējiem, gan reģionā zināmiem nozaru līderiem. Vairāk www.globalconsulting.lv .
  • Vai pārdošanas treneri var apvienot savu darbu ar pārdošanu vai tomēr ieteicams sistēmu veidot tā lai treneri būtu tikai treneri?

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.