Biznesa uzsākšana | biznesam
Nov 21, 2018

Biznesa uzsākšana

0 comments

Man ir ideja, bet diemžēl man nav nekā. Strādāju algotu darbu, bet gribu strādāt un ieguldīt laiku un enerģiju sev un saviem ienākumiem. Manai idejas realizēšanai ir nepieciešama zemes un ezera iegāde un apbūve uz tās. Ļoti gribu realizēt savu ideju, bet nezinu kur, lai ņem finansējumu.

New Posts
  • Ir izsludināta programma, kas paredz atbalstu ražošanas infrastruktūras izveidei un atjaunošanai. Projektos iekļaujamas divu gadu investīcijas, tāpēc biznesa plānošana nākamajiem gadiem (2019.-2020.g.) ir īstais laiks, kad šīs līdzfinansējuma alternatīvas izvērtēt. Atbalsta pretendents: Latvijā reģistrēts komersants (tai skaitā pašvaldību kapitālsabiedrība, nodibinājums vai ostas pārvalde), kura darbība saistīta ar nekustamā īpašuma attīstīšanu ražošanas vajadzībām un tālākai iznomāšanai, vaiLatvijā reģistrēts mikro, mazais vai vidējais komersants, kura pamatdarbības nozares ir apstrādes rūpniecība vai IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas). Atbalstāmās darbības: Ražošanas ēkas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu izmaksas;Ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošana un pārbūve un pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija projektā paredzētās ražošanas ēkas vajadzībām;Projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kopā nepārsniedzot 10% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projektā attiecināmo izmaksu griesti: ERAF līdzfinansējuma griesti projekta iesniegumam ir 1’500’000 EUR . Mēs piedāvājam: bez maksas izvērtēt un ieteikt līdzfinansēšanas risinājumus Jūsu plānotajām investīcijām;nodrošināt pilnu projekta sagatavošanu, projekta vadību un veiksmīgu ieviešanu līdz finansējuma galīgai saņemšanai;izvērtēt un ieteikt alternatīvus finansēšanas mehānismus. Rinalds Trukšs m: (+371) 22844088 e:  Rinalds@globalconsulting.lv w:  globalconsulting.lv
  • Šobrīd pieejama programma:  “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” Atbalsta pretendents var būt: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants:  Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti  (MVK); Lielie komersanti.  Atbalstāmās darbības: tehniski ekonomiskā priekšizpēte; rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei; eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana; produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana īpašuma tiesību objektiem (izgudrojumam, dizainparaugam, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijai);  jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi augsti kvalificētu darbinieku piesaiste. Kritēriji: jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti; tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā; projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības. Piemēri atbalstītajiem pieteikumiem:  http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi/noslegtie-ligumi Projektā attiecināmo izmaksu griesti: Vienam pieteikumam pieejamais maksimālais līdzfinansējums ir 25’000 EUR.  Pasākuma ietvaros komersants var iesniegt neierobežotu atbalsta pieteikumu skaitu. Svarīga informācija: jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam ir jābūt pārdomātam, pamatotam; atbalstāmās darbības jāīsteno 12 mēnešu laikā; attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai to darbību izmaksas, par kurām projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts, un kuru rezultāti (auditējamās vērtības) būs finansējuma saņēmēja īpašumā. Mēs piedāvājam: bez maksas izvērtēt un ieteikt līdzfinansēšanas risinājumus Jūsu plānotajām investīcijām; nodrošināt pilnu projekta sagatavošanu, projekta vadību un veiksmīgu ieviešanu līdz finansējuma galīgai saņemšanai; izvērtēt un ieteikt alternatīvus finansēšanas mehānismus. Mūsu pieredze: Global Consulting partneri Lauris Bronušs un Rinalds Trukšs vairāk kā desmit gadus darbojas ar finansējuma piesaistīšanas konsultācijām. Šo gadu laikā partneri piesaistījušu kopsummā >100 milj. EUR vairāk kā 200 atsevišķos projektos gan jauna biznesa uzsācējiem, gan reģionā zināmiem nozaru līderiem. Vairāk www.globalconsulting.lv .
  • Vēl līdz 03.01.2019. Latvijas uzņēmumi, sadarbībā ar Igaunijas uzņēmumiem, var iesniegt projektus par kopīgu produktu un pakalpojumu izstrādi. Atbalsta intensitāte 50 - 85%. Programma: Kopīgi izstrādāti produkti un pakalpojumi programmas teritorijā. Programmas teritorija: Latvija - Kurzeme, Pierīga, Rīga un Vidzeme. Igaunija - Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru apgabali. Atbalsta pretendents: Projektu partnerībā ir vismaz viens MVU (mazs - vidējs komersants) no Latvijas un viens no Igaunijas. MVU, kas piedalās, gada apgrozījums 2017. gadā >50 000 EUR . Iesaistīto MVU gada pārskati par 2016. un 2017. gadu ir iesniegti attiecīgajiem valstu reģistriem. Pieprasītais ERAF atbalsts MVU var būt ne vairāk par 50% no MVU pēdējā gada apgrozījuma. Projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī visiem iesaistītajiem MVU jābūt savam funkcionējošam produktam vai pakalpojumam .  Paredzamie pasākumi: ilgtermiņa attīstības pasākumi MVU (tai skaitā iekārtu un aprīkojuma iegāde); kopīga produktu un pakalpojumu attīstība; mārketinga un pārdošanas aktivitātes; sadarbības uzlabošana starp MVU, pētniecības un izglītības iestādēm un valsts atbalsta struktūrām. Projektā attiecināmo izmaksu griesti: Maksimālais granta apjoms (līdzfinansējums no ES) ir 500’000 EUR . Mēs piedāvājam: bez maksas izvērtēt un ieteikt līdzfinansēšanas risinājumus Jūsu plānotajām investīcijām; nodrošināt pilnu projekta sagatavošanu, projekta vadību un veiksmīgu ieviešanu līdz finansējuma galīgai saņemšanai; izvērtēt un ieteikt alternatīvus finansēšanas mehānismus. Mūsu pieredze: Global Consulting partneri Lauris Bronušs un Rinalds Trukšs vairāk kā desmit gadus darbojas ar finansējuma piesaistīšanas konsultācijām. Šo gadu laikā partneri piesaistījušu kopsummā >100 milj. EUR vairāk kā 200 atsevišķos projektos gan jauna biznesa uzsācējiem, gan reģionā zināmiem nozaru līderiem. Vairāk www.globalconsulting.lv .

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.