Mācību tirgus attīstības tendences pasaulē

Mācību tirgus attīstības tendences pasaulē


Apskats sagatavots pamatojoties uz ATD (Asociation for Talent Development) – ASV lielākās personāla attīstības organizācijas aptauju par mācību un personāla attīstībā notiekošo. Tās rezultāti parāda personāla attīstības jautājumu aktualitātes par iepriekšējo laika periodu. 2016. gada aptauja notika, pateicoties Bellevue University un The Training Associates atbalstam, un tajā piedalījās 310 organizācijas no ASV, kas pārstāvēja gan privāto, gan arī publisko sektoru.

Pēc aptaujas rezultātiem šīs organizācijas 2015. gadā investēja 1 252 $* vidēji katra sava darbinieka attīstībā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (2014. gadu) pieaugums ir gandrīz 2%. Jāņem vērā, ka inflācija šajā periodā sastādīja tikai 0.3%. Mācību izmaksas uz vienu darbinieku gadā, sadalījumā pa galvenajām nozarēm ir parādītas attēlā Nr1.


Attēls Nr.1.

Salīdzinājumam ar iepriekšējo periodu ir vērojams 15-20% investīciju samazinājums mācību un attīstības aktivitātēm finanšu, nekustamo īpašumu un ražošanas nozarēs. Pētījumā ir nākusi klāt tāda joma kā valsts pārvalde, kur vidēji viena darbinieka attīstībai gadā tika investēts 691$.


Attēls Nr.2

Novērtējot mācību izmaksas uz vienu darbinieku gadā pēc organizācijas lieluma un salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, varam secināt, ka par 19% ir pieaugušas izmaksas mazajos uzņēmumos un par 20% samazinājušās lielajos. Iemesls šādām izmaiņām ir tas, ka lielie uzņēmumi, nodrošinot to pašu mācību stundu skaitu vienam darbiniekam, kā vidējie vai mazie, bet darot to lielākā apjomā un reizēm vienlaicīgi mācot lielāku darbinieku skaitu, iegūst izmaksu ekonomiju.

Aptaujas rezultāti rāda, ka vidējais mācību stundu skaits uz vienu darbinieku ir 33.5 stundas, kas ir nedaudz vairāk par 4 dienām gadā un tas ir nebūtisks pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā perioda 32.4 stundām.

Kāda 2015. gadā ir organizāciju mācību izmaksu sadalījuma proporcijas var skatīt Attēlā nr.3


Attēls Nr.3.

Lai organizācijās nodrošinātu personāla attīstības jautājumus, vidēji uz 375 darbiniekiem ir viens atbildīgais par darbinieku mācībām un attīstību. Lielākajās organizācijās šis rādītājs ir 1:260.

Kādas tad iepriekšējā periodā ir bijušas svarīgākās mācību jomas, ir skatāms attēlā nr.4.


Attēls Nr.4

Kā redzams ,tad pirmajā vietā ir vadītāju mācības, kas sastāda 12,4%. Tas norāda uz to, ka organizāciju pirmā un vidēja līmeņa vadītāju attīstība ir ļoti svarīgs faktors, lai organizācijas varētu veiksmīgi darboties mūsdienu mainīgajā vidē. Otrajā vietā ir darba drošības, likumdošanas mācības, kuru īpatsvars ir 11,1%. Šīs mācības ir kā pamats, bez kura darbinieki nevar organizācijās vispār strādāt un vislielākais īpatsvars šīm mācībām ir valsts pārvaldē. Līdzīgi ir ar trešajā vietā esošajām mācībām, kas saistītas ar vadības un biznesa procesiem un procedūrām. Šo mācību īpatsvars sastāda 9,8% un tās ir vienlīdz svarīgas gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Aptaujājot un novērtējot situāciju ar mācību metodēm, kuras tiek izmantotas darbinieku attīstībai varam secināt, ka tradicionālās mācību metodes, kad darbinieku mācības notiek mācību klasēs joprojām turpina samazināties. Ja 2008. gadā tās sastādīja 63,69% no kopējo mācību metožu skaita, tad 2012. gadā tas samazinājās līdz 54,28% un 2015. gadā – 49,46%

Tomēr pasniedzēju/instruktoru vadītas mācības gan tradicionālā veidā, gan virtuālā vidē, gan izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, joprojām ir ļoti būtiskas Skat. Attēlu Nr.5


Attēls Nr.5

Mainoties darba videi un organizāciju vajadzībām nepārraukti celt darba kvalitāti un veicināt izmaksu efektivitāti, šogad pirmo gadu aptaujā ir veikts novērtējums par mācīšanos darba vietā (on-the-job learning). To kā ļoti svarīgu aspektu ir minējuši 32% un par svarīgu atzinuši 35% aptaujāto. Kā mazsvarīgs tas ir tikai 6,5% un nav svarīgs 3% respondentu vērtējumā. Attēlā nr.6 var aplūkot apkopoto rezultātu par mācīšanos darba vietā izmantojamām pieejām.


Attēls nr.6

Rakstā ir izmantoti materiāli no Asociation for Talent Development veiktās aptaujas The State of the Industry Report 2016

Jānis Gredzens

Organizācijas attīstības centra Spring Valley valdes loceklis un personālvadības konsultants

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.